اسانس ( پودر و مایع )

۵-esans

اسانسها به طور معمول بیرنگ هستند بخصوص هنگامیکه تازه تهیه شده باشند. در اثر مرور زمان به علت اکسیداسیون و رزینی شدن رنگ آنها تیره می شود. اسانسها مخلوطی از مواد مختلف با ترکیبات شیمیایی بسیار متفاوت از یکد یگر بوده که باعث بوی و ویژگی خود را به آن می دهند و با آب کمی قابل اختلاط می باشند.