بهبود دهنده ها

۶- behbood dahande

 بهبود دهنده مختص محصولات اردی

افزایش حجم نان و شیرینی، بهبود کشش پذیری خمیر و کاهش چسبندگی آن، افزایش مدت نگهداری نان و کاهش بیاتی، بهبود ساختمان مغز نان و جلوگیری از متلاشی شدن مغز نان و شیرینی در طول نگهداری، نرم‌تر شدن مغز نان و بهبود کیفیت خوراکی نان و شیرینی بهبود رنگ و حالت پوسته و کوتاه‌تر کردن زمان استراحت خمیر در گرمخانه از ویژگی‌های این بهبود دهنده است.